likud

מפלגת הליכוד

מפלגת הליכוד מקיימת פריימריס מלאים, הן לבחירת יו"ר המפלגה והן לבחירת הרשימה לכנסת, בהן כל מתפקדי המפלגה שעברו תקופת אכשרה של 16 חודשים זכאים להצביע.
דמי החבר במפלגת הליכוד הינם 64 ש"ח לשנה, או 98 ש"ח לזוג המִתְפַקד יחד.
בבחירות לכנסת ה-19 החליטה מפלגת הליכוד על ריצה ברשימה משותפת עם מפלגת "ישראל ביתנו", שאינה מקיימת הליכים דמוקרטיים לבחירת הרשימה שלה לכנסת. הרשימה המשותפת הורכבה בחלקה ממועמדי ליכוד שנבחרו בפריימריס ובחלקה האחר ממועמדי ישראל ביתנו שנבחרו ע"י ועדה מסדרת.

מצע המפלגה

"הליכוד" הינה תנועה לאומית ליברלית, הדוגלת בקיבוץ גלויות, בשלמות המולדת, בחרות האדם ובצדק חברתי והיא חותרת להשגת מטרות אלה:
ריכוז העם היהודי בארץ ישראל, קיבוץ גלויותיו ומיזוגו במולדת, טיפוח האהבה לארץ ישראל בלב העם וההכרה באחדות הגורל של בני העם היהודי.

  1. שמירת זכותו של העם היהודי על ארץ ישראל, כזכות נצחית שאינה ניתנת לערעור, התמדה ביישובם ובפיתוחם של כל חלקי ארץ-ישראל והחלת ריבונות המדינה עליהם.
  2. קיום ריבונות המדינה ובטחונה ושלום אמת עם שכנינו.
  3. השרשת ערכיה הנצחיים של מסורת ישראל בחינוך ובחיי המדינה, שמירת ערכי המוסר וטוהר המידות, והקמת חברת איכות בארץ ישראל.
  4. קיום משטר ממלכתי-דמוקרטי במדינה: הבטחת עליונות החוק, זכויות האדם והאזרח, חופש המצפון, חרות הפרט, שוויון זכויות והזדמנות כל אזרחי המדינה ומניעת כל אפליה על רקע מין, גזע, עדה, דת, מעמד או השקפה.
  5. שילוב אוכלוסיית המיעוטים במערכות המדינה והתנועה.
  6. ביצורה הכלכלי של המדינה ויצירת תנאים נאותים לצמיחה כלכלית ולכינון משק חופשי – תחרותי הנושא את עצמו והמבוסס על יוזמה חפשית, והימנעות הממשלה, ככל הניתן ממעורבות במשק.
  7. טיפוח וקידום ערי הפיתוח ושכונות המצוקה.
  8. אחריות ממלכתית לרמה סבירה של בטחון הפרט, חינוך, בריאות, תעסוקה ואיכות הסביבה.